Kripto Para ile,
Maaþýnýz

Kimliðinizi ve Eðitiminizi depolayýn
Kripto Paralarý Depolayýn, Gönderin, Alýn, Satýn Alýn, Satýn ve Ödeyin
Herhangi bir yerde, herhangi bir vakitte Ýþe Alýnýn

Kripto Alýn ve Satýn

Kripto Satýn Alýn, Satýn, Depolayýn, Gönderin ve Alýn
Varlýklarýnýzý Alýn, Satýn ve Depolayýn
Her yerde Kripto ile Ödeme Yapýn
Kimliðinizi Depolayýn

Her yerde Ýþ (JOB) Bulun

Maaþýnýzý Kripto Para birimleriyle alýn
Maaþýnýzýn para birimini seçin
Ýþ Deneyiminizi Kaydedin
Ýþ Vereninizi ve Çalýþanýnýzý Sýralayýn

Kripto Para Ýþi

Sýnýrlý Arz
Güvenli ve Anýnda Ýþlemler
JOB Tutun ve Özel & Ayrýcalýklý Avantajlardan Yararlanýn
10 M
Seviye 6
5 M
Seviye 5
1 M
Seviye 4
100 K
Seviye 3
10 K
Seviye 2
1 K
Seviye 1

Kriptonuzu takip edin

En Ýyi Kripto Para Birimlerinden Bir Seçkiyi Satýn Alýn, Satýn, Depolayýn, Gönderin ve Alýn
Loading...

Yükleniyor

Deðerlerimiz

Hedeflerimize deðerlerimizin rehberliðinde yürüyoruz
Jobchain®'de yenilikçi bir ürün geliþtirmenin yaný sýra yeni iþ modellerini teþvik ediyor ve insanlarýn, özellikle de buna en çok ihtiyaç duyanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmaya çalýþýyoruz. Misyonumuz dünyanýn her köþesine ulaþmak ve bu öncü teknolojik deneyime onlarýn katýlýmýný saðlamaktýr.
Jobchain®, dünyada benzersiz bir projenin geliþimini ve büyümesini mümkün kýlan kökene ve aileye saygýdýr. Daha yüksek hedeflere doðru ilerlememizi saðlayan, iþe olan saygý.
Jobchain® olarak yaptýðýmýz iþe bütünüyle inanýyoruz, bu da bizi hedeflerimize doðru güvenli ve etkili bir þekilde yol almaya yönlendiriyor. Ekibimizin coþkusu, hedeflerimize kararlýlýkla ulaþmak için hayati önem taþýyor.
Eminiz ki sadece ekibimize ve müþterilerimize baðlý ve sadýk kaldýðýmýzda, onlar da bize bu sadakati geri verecektir ki þirketimizin bir iþin en iyi þekilde yapýlmasýna duyduðu baðlýlýðý ve daha da iyi yapýlmasý mücadelesine vurgusu sebebiyle bunun þirketimiz için olmazsa olmaz bir deðer olduðunu düþünüyoruz.
Jobchain®’de kalite kelimesinin anlamý maksimum verilmelidir. Bunu sadece kendimizden en iyiyi talep ederek verebiliriz. En yüksek kalite standartlarýna göre çalýþarak dünyaya herkes için deðerli bir ürün sunabileceðimize inanýyoruz.
Dürüstlük, insanlara saygý, doðruluk, sorumluluk, duygusal kontrol, kendimize saygý, disiplin, tutarlýlýk, eylemlerde kararlýlýk ve mesleki çevremizde ana odak noktasý olan dürüstlük, bu deðerlerin her birimizce taþýnmasýný saðlýyor.

Ekibimiz

Jobchain Ekibi, ortak bir hedefe doðru yürüyen bir profesyoneller ailesidir
Jobchain - Jose Bay.
Jose Bay

CEO

Jobchain - Zulfikor Mukhtashov.
Zulfikor Mukhtashov

CFO

Jobchain - Fernando Monserrat.
Fernando Monserrat

COO

Jobchain - Alejandro Zaldivar.
Alejandro Zaldivar

CCO

Jobchain - Valentin Fernandez.
Valentin Fernandez

Ekonomist

Jobchain - Peter Isaac.
Peter Isaac

Ürün Yöneticisi

Jobchain - Daniel García-Yarnoz.
Daniel García-Yarnoz

Mühendislik Yöneticisi

Jobchain - Toño Becerril.
Toño Becerril

Kurumsal Geliþim